Pakovanja: Da li je vaša ambalaža ekološki prihvatljiva?

Pripremila: Ines Mešić

Zaštita životne sredine je tema sa kojom se susrećemo na svakodnevnom nivou, zbog činjenice da smo kao ljudska vrsta ugrozili planetu sopstvenim navikama, nemarnim postupcima i neodgovornim ponašanjem prema okolini. Ipak, koliko ima štete – toliko ima i načina da se ona zaustavi.

Jedan od vidova zaštite životne sredine je eko ambalaža, koju posjeduju mnogi proizvodi namijenjeni svakodnevnoj upotrebi, a čiji su proizvođači i potrošači veoma osviješteni  u pogledu značaja korištenja biorazgradivih materijala.

Šta je eko ambalaža?

Eko ambalaža je najvažnija odlika ekološki podobnih proizvoda i “najzdravija” alternativa gotovo svim drugim tipovima ambalaže. U pitanju je ambalaža koja ne šteti prirodi jer je izrađena od materijala koji su biorazgradivi.
Osim termina eko ambalaža, u upotrebi su i eko dizajn, zeleni dizajn, održivi dizajn i dizajn zaštite životne sredine – a svaki od njih se koristi u cilju isticanja važnosti korištenja ekološki prihvatljivih materijala za pakovanje proizvoda.

Pakovanje je neodvojivi dio jedne proizvodne linije čija je svrha da omogući praktičnu i adekvatnu manipulaciju proizvodom, počevši od skladištenja i transporta do kupca, pa sve do upotrebe od strane krajnjeg korisnika.

Ipak, krajnji subjekt do kojeg ambalaža proizvoda dospijeva je sama priroda, zbog čega je važno da svako pakovanje proizvoda ispunjava određene kriterije kako bi se moglo nazvati ekološkom ambalažom.

Koje kriterije treba da ispunjava eko ambalaža?

Ekološka ambalaža mora da ispuni stroge kriterije kako bi se moglo smatrati da nije štetna po životnu sredinu. Prvi se odnosi na to da eko ambalaža mora biti izrađena od prirodnih materijala, i to u manjim količinama, što smanjuje cjelokupnu masu ambalaže u odnosu na drugu vrstu ambalaže. Na ovaj način se izbjegava i upotreba toksičnih materijala. Ovakva pakovanja moraju da odgovore i na zdravstvene kriterije, zbog čega je važno da budu termički sterilisana, otpakovana tek pred samo pakovanje proizvoda, i to nakon laboratorijski potvrđene ispravnosti materijala.

Materijal eko ambalaže mora biti biorazgradiv i podložan reciklaži, kako nakon korištenja proizvoda samo pakovanje ne bi bilo teret prirodi. Također, konkretno eko pakovanje se koristi samo jednom, kako ne bi bilo negativnih utjecaja na kvalitet proizvoda.

Jednom kad prestane da se koristi, ambalaža ne bi smjela da ugrožava prirodu, ali ni kvalitet samog proizvoda koji se u njoj nalazi do same upotrebe, pa je jasno da je proces proizvodnje eko ambalaže izuzetno zahtjevan i strog u pogledu kriterija koje treba ispuniti.

Iako smo naveli one glavne – zdravstvene i ekološke karakteristike eko ambalaže, treba imati na umu da eko pakovanje proizvoda mora da odgovori i na brojne zakonske, ekološke i marketinške kriterije, što čini kompleksan proces – ali i garantuje pogodnost pakovanja u ekološkom smislu.

Koje funkcije ostvaruje eko ambalaža?

Funkcije koje ostvaruje ambalaža su mnogobrojne, i mogu se posmatrati sa više različitih aspekata.

Prva funkcija ambalaže je komercijalna, koja ima prodajnu i informativnu dimenziju. Prodajna funkcija se realizuje kroz oblik ambalaže, koji mora biti praktičan i lako upotrebljiv, zatim kroz način na koji je ambalaža izložena na policama maloprodajnih objekata.

U tom smislu je važna laka identifikacija proizvoda – po boji, obliku ili logotipu proizvoda koji potrošač lako prepoznaje među svim drugim proizvodima iz ponude. Ovdje važnu ulogu igra psihološko dejstvo, koje je usko vezano za marketinšku funkciju ambalaže.

Marketinška funkcija ambalaže se ogleda svemu onom što kupca privuče da kupi određeni proizvod, i da se odluči za tačno određeno pakovanje u odnosu na sva druga ponuđena. Kako je ambalaža proizvoda ta koja komunicira sa potrošačima prije onog što se nalazi u njoj, moglo bi se reći da je upravo pakovanje “tihi prodavač” datog proizvoda.

Funkcionalna upotreba je još jedan važan aspekt sa koga se ambalaža posmatra. Važno je da se ona jednostavno otvara i zatvara, da je laka za rukovanje i po mogućnosti ergonomski prilagođena.

Važno je pomenuti i funkciju držanja i distribucije proizvoda, koja se ogleda u tome da ambalaža definiše upakovani proizvod u pogledu oblika, težine i količine, a samim tim ga štiti i od rasipanja. Put proizvoda od proizvođača do krajnjeg korisnika je dug, a zadatak ambalaže je da sadržaj pakovanja u tom procesu očuva u najvećoj mjeri, čuvajući njegove kvalitete.

Koliko je važna distributivna funkcija, najbolje se vidi u međunarodnoj trgovini, koja podrazumijeva transport robe na veliku udaljenost, vrlo često u uslovima koji nisu tako “nježni” prema ambalaži. U cilju očuvanja prvobitnog kvaliteta proizvoda, ambalaža mora da bude dovoljno kvalitetna i čvrsta kako bi ostvarila i ovu funkciju.

Kako eko ambalaža ostvaruje sve navedene funkcije?

Sve veći broj propisa na međunarodnom nivou predviđa upotrebu eko ambalaže od prirodnih materijala. Takvu praksu su u svoje poslovanje uveli i mnogi veliki brendovi i kompanije, dajući tako pozitivan primjer kako proizvođačima, tako i potrošačima proizvoda.

Kvalitetna eko ambalaža je dovoljno čvrsta da ostvari svoju distributivnu funkciju, a ujedno je jednostavna za manipulaciju čime ispunjava svoju praktičnu funkciju. Također, pogodan je teren za kreiranje specifičnih vizuelnih identiteta proizvoda, čime se ostvaruje i marketinška funkcija eko ambalaže.