BiH: Predstavljen elaborat o stanju u duhanskoj industriji

BiH bi trebala da razmišlja o smanjenju akcize na duhan i duhanske proizvode ili o njenom zamrzavanju do daljeg jer bi se tako za nekoliko godina izjednačila sa akcizama u regionu, navodi se u elaboratu o stanju u duhanskoj industriji BiH.

Veliki poreski teret treba da smanji broj pušača i smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda, ali se pokazalo da u BiH nije ostvario željeni rezultat, te je pretjerano oporezivanje duhanskih proizvoda u velikoj mjeri dovelo do izrazitog rasta crnog tržišta.

Smanjenjem ili zamrzavanjem akciza postepeno bi se smanjivalo nelegalno, a oporavilo legalno tržište duhanskih proizvoda, povećali prihodi od poreza i otvorile mogućnosti primarne proizvodnje duhana u BiH.

U elaboratu, koji je predstavljen na okruglom stolu u organizaciji Spoljnotrgovinske komore BiH, navodi se i da je od 2008. do 2020. godine ilegalna trgovina cigaretama u BiH generisala kriminalne prihode u rasponu od 2,5 do 3,5 milijardi KM.

Podaci pokazuju da je ukupni poreski teret najveći u BiH ili čak 12 posto veći od prosjeka svih analiziranih zemalja. Zbog te činjenice ostali učesnici u prometu duhanskih proizvoda su u veoma nepovoljnom položaju, jer im ostaje mali dio koji treba pokriti sve troškove.

U elaboratu “Presjek stanja u duhanskoj industriji BiH i strateške smjernice revitalizacije” navodi se da je akcizna politika jedan od bitnih parametara, kao i to da porezi na duhanske proizvode svugdje u svijetu igraju veoma veliku ulogu u generisanju budžetskih prihoda, a samim tim i finansiranju određenih javnih politika.

Elaborat, čiji je cilj sveukupna analiza stanja u duhanskoj industriji BiH, obuhvata analitički i komparativni pregled poreza na duhanske proizvode, te presjek stanja u duhanskoj privredi u BiH zaključno sa 2020. godinom. Njegova tri poglavlja posvećena su detaljnim analizama na osnovu raspoloživih, zvaničnih podataka i samostalnih istraživanja.