Vlada RS donijela uredbu o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o upravljanju ambalažom I ambalažnim otpadom kojom sepropisuju se uslovi za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, posebni uslovi za izdavanje dozvole za operatera, kao i obrasci izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Uredba primjenjuje se na ambalažu koja se proizvodi, uvozi i stavlja na tržište i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima ili je nastao na neki drugi način, bez obzira na njegovo porijeklo i način upotrebe, kao i na sav korišćeni ambalažni materijal.

Donošenje Uredbe ima za cilj da se podzakonski akt koji uređuje upravljanje ovom posebnom kategorijom otpada, uskladi sa novim zakonskim odredbama, odredbama Direktive (EU) broj 2018/852 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i da se izvrši dodatno usklađivanje sa odredbama preostalih sekundarnih izvora prava Evropske unije, uključujući i preuzimanje evropskih normi o nivoima koncentracije teških metala u ambalaži koja nakon upotrebe postaje ambalažni otpad, a sve u cilju podsticanja kružne ekonomije u Republici Srpskoj.

Također, dodatno je uređen upravni postupak izdavanja i obnove dozvole za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a izvršene su i izmjene dosadašnjih odredbi uredbe u smislu njihovog preciziranja radi nesmetane primjene ovog pravnog propisa u praksi.