Oaza preuzela koncesiju Tešanjskog kiseljaka

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Mirsad Hadžić i direktor privrednog društva Oaza d.o.o. Tešanj Armin Hrvić potpisali su jučer ugovor o prijenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva TEŠANJSKI KISELJAK d.o.o. Tešanj na privredno društvo Oaza d.o.o. Tešanj.

Prethodno je Vlada ZDK dala saglasnost za prijenos Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode u količini od 0,20 l/s sa izvorišta Dolac, na parceli označenoj kao k.č. 1838 u K.O. Raduša, općina Tešanj.

Osnovni Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne vode sa ovog izvorišta potpisan je 15. decembra 2020. godine, sa korisnikom koncesije Tešanjski kiseljak, na period od 30 godina, a prije potpisivanja koncesor je uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 15.000,00 KM.

Tekuća koncesiona naknada, koja se plaća kontinuirano, utvrđena je u iznosu od 1,5 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korištenjem predmetne koncesije.

Sredstva od koncesionih naknada raspoređuju se u omjeru 70% općinama/gradovima, a 30% Kantonu.