Hajrić: Preporuka potrošačima je da kupovinu obavljaju isključivo u registriranim objektima

Bezbijednost hrane može se osigurati samo ako se ona postigne u svakoj fazi njezine proizvodnje, prerade i distribucije. Piše: Saima Trako- Silajdžić

Nutritivne vrijednosti i parametre zdravstvene ispravnosti hrane mogu jedino obezbijediti svi subjekti koji učestvuju u lancu ishrane. Svako je odgovoran za svoj dio posla, kako bi se u konačnici dobio siguran proizvod.

Na temu koji su to rizici sa direktnim ili indirektnim uticajem na bezbjednost namirnica, na koji način ih pratiti, kako ih možemo spriječiti i kako građani mogu sami uticati na smanjenje rizika, razgovarali smo sa dr. sci. Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Generalno, kada se govori o ovoj temi, potrebno je imati u vidu da ne postoji takozvani “nulti rizik”, odnosno apsolutna sigurnost jer je hrana veoma osjetljiva materija“, kaže za Agroklub direktor Agencije, dodajući da je ona izložena nizu okolnosti i postupaka u lancu proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, a koji mogu biti izvor bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti.

Kako bi se osiguralo da su namirnice koje se plasiraju na tržište zdravstveno bezbijedne, nadležni moraju provoditi niz postupaka u okviru procesa samokontrole.

Osim toga, kako kaže Hajrić, provjerava se njena ispravnost u okviru službenih kontrola, kako pri uvozu tako i na tržištu, a Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, u saradnji s inspekcijskim organima provodi specijalizirane monitoringe.

Uz subjekte u poslovanju s hranom, relevantne institucije i potrošači imaju veliku odgovornost jer nepravilnom pripremom, rukovanjem i čuvanjem zdravstveno bezbjedne hrane može doći do kontaminacije i tako se povećati rizik od bolesti prenosivih ovim putem.

“Potrošačima preporučujemo da kupovinu obavljaju isključivo u registriranim objektima, s posebnim naglaskom na lako kvarljive namirnice poput jaja, mesa i mlijeka, koje je potrebno čuvati u odgovarajućim rashladnim uređajima”, ističe naš sagovornik, dalje pojašnjavajući da bi trebalo obratiti pažnju i na deklaraciju proizvoda, s naglaskom na rok trajanja i sastav, posebno ako je neko alergičan na određene sastojke.

Pored toga, veoma je značajno da se konzumenti pridržavaju koncepta: “Pet ključeva za sigurnu hranu“, koje je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. To su održavanje higijene, odvajanje sirove od kuhane hrane, temeljito kuhanje, čuvanje na sigurnim temperaturama, te upotreba sigurne vode i svježih namirnica.

U novije vrijeme vrši se senzorska analiza ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja. Pitali smo da li je to uticalo na proizvodnju kvalitetnijeg maslinovog ulja i  koliko uopšte možemo biti sigurni u kvalitet pomenutog proizvoda na našem tržištu.

Agencija za sigurnost hrane BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, dala je veliki doprinos unapređenju kvaliteta maslinovog ulja na domaćem tržištu. Na naš prijedlog, u saradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje (“Službeni glasnik BiH”, broj 81/12 i 79/16), Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja (“Službeni glasnik BiH”, broj 68/13 ), kao i onaj o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14)“, navodi Hajrić.

BiH ostvarila značajan napredak

S ciljem razvoja i unapređenja vještina ocjenjivača Panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole, ova ustanova organizirala je TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u razdoblju od 12. do 16. marta 2018. godine u Mostaru. Trenutno je otvoren Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje pomenutih panela.

Mogu ga podnijeti pravni subjekti koji imaju laboratorij skreditovan prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja u skladu sa odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te raspolažu sa radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove Pravilnika.

Prema njegovim riječima, u skladu s odredbama člana 3.Pravilnika o ovlašćivanju, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara BiH na prijedlog Agencije. Oni će provoditi analize maslinovih ulja na tržišturadi provjere naznačenih podataka za potrebe službene kontrole.

Imajući u vidu navedene aktivnosti, može se reći da je u našoj zemlji ostvaren značajan napredak u regulisanju kvaliteta maslinovih ulja, kao i u uspostavljanju pravnog temelja za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja na način kako se to provodi u zemljama EU.

Interesovalo nas je takođe da li nam može navesti primjer kontroleneke od namirnica gdje se pojavio rizik i kako je on riješen.

Hrana za koju se utvrdi da nije u skladu s važećim propisima podliježe postupku povlačenja i/ili opoziva s tržišta. To konkretno podrazumijeva uklanjanje one zdravstveno neispravne (kao i one za životinje) sa tržišta, uključujući povlačenje i iz maloprodaje“.

Provodi se kada se utvrdi da je hrana (i hrana za životinje) zdravstveno neispravna te se može zaključiti da je ista u potpunosti u lancu distribucije i nije došla do krajnjeg potrošača.

Opozivje uklanjanje zdravstveno neispravne hrane (i one za životinje) sa tržišta uključujući i namirnice distribuirane do krajnjeg potrošača i stoga uključuje komunikaciju sa njima.

Agencija je u razdoblju od 2016. – 2020. godine u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima na svim razinama uprave u Bosni i Hercegovini procesuirala i riješila ukupno 117 predmeta koji su vezani za prisutnost zdravstveno nebezbijednih namirnica na našem tržištu. Radi se o informacijama koje su primljene putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Evropske komisije (EU RASFF) na temelju kojih je izvršeno povlačenje sa tržišta i neškodljivo uništavanje one zdravstveno neispravne.

Kada je riječ o postupanju na temelju RASFF, Agencija kao kontakt tačka EU TASFF za Bosnu i Hercegovinu, zaprimljenu informaciju o hrani koja predstavlja rizik po zdravlje konzumenata ili nije odgovarajućeg kvaliteta, pripremi i dostavi na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u našoj zemlji, zatim na provođenje mjera kontrole i utvrđivanjasljedivost proizvoda i dostavlja povratnu informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima kontrole. Na osnovu navedenih aktivnosti, šalje se povratna informacija  nadležnoj službi Europske komisije.

Europska komisija je kroz izvještaje o napretku BiH ocijenila da u potpunosti učestvujemo u Sistemu brzog upozoravanja EK za hranu i hranu za životinje (RASFF), provodimo odgovarajuće inspekcije i izvještavamo Komisiju o rezultatima“, kaže direktor ove ustanove.

Naravno, u okviru službenih kontrola, pored RASFF obavijesti, relevantni inspekcijski organipostupali su i u mnogo drugih slučajeva, u skladu sa svojim nadležnostima, planovima rada i procjenama.

Jedan od primjera je postupanje na osnovu EU RASFF obavijesti “Listeria monocytogenes u zamrznutom kukuruzu iz Mađarske, pakiranom u Poljskoj”, a navedene informacije dostupne su na službenoj web stranici Agencije.

Zaključili smo da sigurna i bezbijedna hrana obuhvata lanac “od njive do trpeze” što uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje namirnica, te transport i stavljanje na tržište kako bi stanovništvo imalo kvalitetne prehrambene proizvode kakve očekuju i zaslužuju.