Hrvatska: Novi mandat članovima Uprave Atlantic grupe

Na nedavno održanoj sjednici Nadzornog odbora društva Atlantic Grupa d.d., predsjednik Uprave Emil Tedeschi te članovi Uprave, potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti Neven Vranković i potpredsednik Grupe za Finansije, nabavku i investicije Zoran Stanković, ponovo su izabrani na dalji mandat u trajanju od tri godine u Upravi Društva, počevši od dana isteka tekućeg mandata, odnosno, od 5. januara 2022.

Nadzorni odbor je na sjednici usvojio i predlog Odluke za izbor Dr. Vesne Nevistić i Zorana Vučinića za nove članove Nadzornog odbora Društva, koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Usvajanjem navedene Odluke od strane Glavne skupštine, sastav Nadzornog odbora, od postojećih sedam članova, bio bi proširen na devet članova Nadzornog odbora.

Glavna skupština Društva biti će zakazana za 20. januar 2022. Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka kojoj se istoj predlažu radi usvajanja, objaviće se javnosti u rokovima i na način određen zakonskim propisima.